Serveis

 

- Disseny, estudi, diagnosi i recàlcul d’estructures

- Edificació singular i reforços estructurals

- Aplicacions especials

- Especialista en rehabilitació estructural

- Projecció i legalització d’instal·lacions

- Instal·lacions per edificació i obra pública

- Equipaments públics, industrials, administratius i comercials

- Energies renovables

- Projectes urbanístics

- Viaductes i geo-estructures

- Equipaments públics

- Llicències d’activitats BCN

- Expert en sector restauració i retail

- Edificació industrial

- Instal·lacions especials

- Plans d’autoprotecció

- Projectes de reformes d’importància

- Homologacions

- Vehicles històrics

- Gestió integrada de projectes

- Llicències d’obra i ambiental

- Direcció facultativa i executiva

- Coordinació de seguretat i salut

- Gestions amb companyies de serveis

- Licitacions obra pública y privada

- Interlocució experta amb l’administració pública